James Davis

Tisa's Place Rago Tago

Oil on Canvas  1982   
81" x 86"
$20,000