Francesco Clemente

Not St. Girolamo

Etching     ed. 23/25
61" x 19"
$3,500